Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelő, adatfeldolgozó: Görömbölyi Zsolt Autós-Motoros Iskola

Székhely: 3527 Miskolc, Baross G. u. 11/A

 Adószám: 640009-1-25,

Iskolavezető: +36 (30) 370-9375-850, jogsitanoda.hu; gorombolyiautosiskola@gmail.com

 

Alapelvek

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, valamint csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A 18. életévét be nem töltött kiskorú és cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatban: az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Személyes adatok és felhasználásuk

A Görömbölyi Zsolt Autós-Motoros Iskola működése során e-Titán Rendszert használja, és ebben rögzíti a tanfolyamra jelentkező tanulók személyes adatait. Az e-Titán rendszer üzemeletetője az E-Educatio Információtechnológia Zrt., melynek adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-107831/2016. Az e-Titán Rendszer használata során, a szolgáltatás igénybevételéhez önnek személyes adatokat kell megadnia, és bele kell egyeznie adatainak rögzítésébe. Az e-Titán rendszer használata és vezetői engedély megszerzése érdekében a felnőttképzési szerződés megkötése után, a következő személyes adatokat rögzítjük:

 • név;
 • születési név;
 • édesanyja neve;
 • születési hely és idő;
 • állampolgárság;
 • lakcím;
 • értesítési cím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • személyazonosító okmány adatok;
 • járművezetői igazolvány, illetve vezetői engedély adatok;
 • alapfokú iskolai végzettség;
 • egészségügyi alkalmasság (ideértve a PÁV fokozatot is).

 

Az e-Titán rendszer használatához megadott adatait az adatkezelő az ön hozzájárulása alapján, az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően, az e-Titán rendszer használatának lehetővé tétele érdekében, a kért szolgáltatás nyújtása, teljesítése céljából, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. A www.jogsitanoda.hu honlapon nem található olyan szolgáltatás, amelyhez kötelező lenne személyes adat megadása, továbbá ilyen irányú kérést sem tartalmaz. Azonban előfordulhat, hogy az adatok tulajdonosaitól (önkéntesen) a weboldalon található elérhetőségeinken keresztül személyes adatok jutnak el hozzánk, a normál ügyfélkapcsolati kommunikáció keretében. A hozzánk eljuttatott minden személyes adattal kapcsolatban az alábbiak szerint járunk el:

 • Kizárólag a hatályos és vonatkozó törvények előírásainak megfelelően kezelünk személyes adatokat a jogszabályokban előírt időtartamig.
 • A Görömbölyi Zsolt Autós-Motoros Iskola a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 • A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, az érintett hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adunk ki személyes adatokat, kivéve, ha erre törvény kötelez minket.
 • A Görömbölyi Zsolt Autós-Motoros Iskola a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján köteles az ön képzésével kapcsolatos adatait a Nemzeti Közlekedési Hatóság számára továbbítani.
 • Az érintett írásbeli kérelmére tájékoztatást adunk az érintettről kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
 • Az adatkezelés során ön kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, vagy zárolását. Az érintett írásbeli kérelmére töröljük a róla tárolt adatokat, kivéve, ha erre jogszabályi kötelezettségünk van.
 • Személyes adatokat kizárólag ügyfélkapcsolati célból tárolunk, azokat más célra nem használjuk fel, melyeket a kötelező 5 éves adattárolás után törlünk és megsemmisítünk. Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, ha az adatkezelő és az érintett közötti jogviszonyban az adatokat közvetlenül az érintettől veszik fel, az adatkezelés célja az érintett számára ismert, a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama előre definiált, az adatokat csak az előre meghatározott céllal kapcsolatosan használják fel, az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, az érintettet minderről megfelelően tájékoztatják.

 

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

 • évi V. törény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005.. (IV.21.) GKM rendelet
 • a számvitelről szóló 2000. évi C törvény

Cookie

A cookie (süti) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a web böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A Görömbölyi Zsolt Autós-Motoros Iskola - jogsitanoda.hu honlap nem használ cookie-kat, azaz sütik hiányában a weboldal lekérése elszigetelt esemény, gyakorlatilag független a site többi oldalának lekérésétől.

Felügyeleti szerv és jogorvoslati lehetőség

A Görömbölyi Zsolt Autós-Motoros Iskola a törlésre irányuló írásbeli kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül a kérést megvizsgálja és annak eredményéről a kérelmezőt 30 napon belül írásban tájékoztatja. Az adatkezelő az adatkezelést és a további adatfelvételt megszünteti, és az adatokat zárolja, vagy törli. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelési megsérti a jogait.

Panasztételi lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. •

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Tel.: +36 -1-391-1400 • Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http.//www.naih.hu

Miskolc,, 2018. május 25.

Görömbölyi Zsolt iskolavezető

Iskolánkban gki árufuvarozói és
személyszállítási szaktanfolyamok is elérhetőek!

Részletek